Όλες οι παραλίες του Δήμου Γυθείου (Σελινίτσα, Μαυροβούνι, Βαθύ, Αγερανός Καμάρες, Σκου­τάρι) έχουν αξιολογηθεί (σύμφωνα με την αξιολόγηση αναγνωρισμένων εργαστηρίων- ΥΠΕΧΩΔΕ), και πληρούν τα "αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας νερών κολύμβησης". Σ' όλες τους απονέμεται η Γαλάζια Σημαία από το έτος 2006 ως και σήμερα. Στο πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαία συμμετέχουν 50 χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους. Η Γαλάζια Σημαία είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, το πιο γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο, και απονέμεται από το 1987 σε όσες ακτές και μαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋπο­θέσεις του. Στην Ελλάδα χειριστής του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), η οποία σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Υδάτων υλοποιούν τη διαδικασία ελέγχου με το κρατικό πρόγραμμα «Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών Κολύμβησης». Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την επιθυ­μητή ποιότητα των νερών κολύμβησης. Θα πρέπει να τηρούνται 29 συνολικά κριτήρια, που αναφέρον­ται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουσμένων και επισκεπτών και προστα­σία του περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου χώρου. Έτσι λοιπόν οι Βραβευμένες ακτές του Δήμου Γυ­θείου με την Γαλάζια Σημαία πληρούν όλα τα κρι­τήρια του διεθνούς προγράμματος, που "συνο­ψίζονται σε καθαριότητα, παροχή υπηρεσιών, ράμ­πες πρόσβασης ΑΜΕΑ, ναυαγοσώστη, πληροφο­ρίες για την περιβαλλοντική διαχείριση στήν ακτή καθώς και τις δράσεις του διαχειριστή για την προ­στασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης πληρο­φορίες για ασφάλεια επισκεπτών και λουσμένων. Εκτός από το σημείο της δειγματοληψίας από το οποίο λαμβάνεται δείγμα νερών κολύμβησης για μι­κροβιολογική ανάλυση είναι και οι Πίνακες Ανα­κοινώσεων των βραβευμένων ακτών του Δήμου Γυθείου με την Γαλάζια Σημαία, στον οποίο παρου­σιάζεται όλη η πληροφόρηση που απαιτεί το Διε­θνές Πρόγραμμα. Στον Πίνακα Ανακοινώσεων οφείλει, να υπάρχει το έντυπο με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων για την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Πρέπει επίσης να υπάρχει στον Πίνακα το σχεδιάγραμμα όπου εμφανίζονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες (χώροι υγιεινής, σημείο εφοδίων Ναυαγοσωστικών καθώς και Α' βοηθειών, κλπ.), οι δράσεις Περιβαλλοντικής Δια­χείρισης στη συγκεκριμένη παράκτια περιοχή από το διαχειριστή, καθώς και πληροφορίες για το φυ­σικό περιβάλλον της περιοχής της βραβευμένης ακτής - και βέβαια οι κατηγορίες των Κριτηρίων του Προγράμματος, περιληπτικά. Για να κερδίσει μια ακτή κάθε χρόνο τη Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με: - Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση -Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο. - Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποι­ότητα των νερών κολύμβησης. - Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλά­ζιες Σημαίες» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής. - Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή. - Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής. - Ποιότητα νερών κολύμβησης - Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβε­βαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις - Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή - Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Κοινοτική Οδηγία / - Περιβαλλοντική Διαχείριση - Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση - Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ. - Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζον- ται σε τακτά διαστήματα - Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά - Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης - Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτο­ποδηλάτων στην ακτή - Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης - Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή - Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπη­ρεσίες και εγκαταστάσεις - Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες - ή άμεση πρό­σβαση σε τηλέφωνο - σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες - Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες Χ.Π.Π

Camping ΔΙΑΣ

Οι διακοπές σας στο camping Δίας, μέσα στο κύμα και την ομορφιά της φύσης, θα σας γεμίσουν με όμορφες αναμνήσεις και μοναδικές εμπειρίες! Σας προσκαλούμε για να ανακαλύψετε την μοναδική εμπειρία του κάμπινγκ, σε ένα περιβάλλον που εγγυάται την άρτια εξυπηρέτηση και ασφαλή διαμονή σας, στην πιο μαγευτική τοποθεσία της Πελοπονήσσου, το Βαθύ Γυθείου.
27330-93293 (Γύθειο) 210-4251301 (Πειραιάς) 6939121613 (Κινητό)

Γραφθείτε στο Newsletter μας!

Camping Δίας

27330-93293 (Γύθειο)

210-4251301 (Πειραιάς)

6939121613 (Κινητό)